Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 12 stycznia 2024

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Uniwersytet Opolski

Ul. Oleska 22

45-052 Opole

Opis projektu

Po raz kolejny mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Nocy Biologów organizowanej przez Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego.  


Jest to już XIII edycja tej akcji, która jest wpólnym przedsięwzięciem ponad 35 placówek naukowych z całego kraju i ma na celu upowszechnianie wiedzy przyrodniczej. Wydarzenie będzie miało miejsce w piątek 12. stycznia 2024 roku, a hasło przewodnie najnowszej edycji to 'Tajemnice życia od komórek do biosfery'.


Jak co roku nasi pracownicy, doktoranci oraz studenci przygotowują dla miłośników przyrody bogatą i ciekawą ofertę programową. Skorzystać z niej mogą najmłodsi, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe. Każdy znajdzie coś dla siebie. 


Zajęcia odbywać się będą w budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego, przy ulicy Oleskiej 22, a także w budynkach Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Kardynała Bolesława Kominka 6a i 6.


Zapraszamy do zapisów w zakładce 'Zgłoszenia i rezerwacje'.


Wstęp wolny!
Do zobaczenia!


 
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY POPULARYZUJĄCEJ NAUKĘ


 


'NOC BIOLOGÓW'


 


odbywającej się w dniu 12. stycznia 2024 r. na Uniwersytecie Opolskim


 


 


§ 1.  Postanowienia ogólne


 
 1. W wydarzeniu „Noc Naukowców” biorą udział polskie uczelnie publiczne, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, instytuty badawcze PAN, centra edukacji przyrodniczej, których lista dostępna jest na stronie link. Głównym koordynatorem imprezy jest Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2. Noc Biologów odbędzie się w terminie: 12. stycznia 2024 roku i obejmuje szereg imprez organizowanych przez podmioty wskazane w ust 1, przy czym każdy z tych podmiotów odpowiada za promocję, organizację i przebieg organizowanej przez siebie imprezy. 3. Program wydarzenia, w tym poszczególnych imprez, dostępny jest są na stronie: link pod przydzielonym linkiem, w ustalonym przez poszczególnych organizatorów terminie. 


§2.  Postanowienia szczegółowe


 
 1. Udział w imprezie 'Noc Biologów' odbywającej się na Uniwersytecie Opolskim (dalej jako „impreza”) jest bezpłatny.                       

 2. W imprezie mogą wziąć udział grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne. 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką osób dorosłych. 4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora. 5. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a także do podporządkowania się poleceniom organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 6. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy. 7. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Uniwersytet Opolski wypowiedzi oraz wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub w części, zwielokrotnienie, opublikowanie na stronie internetowej link, na portalu facebook.com, instagram.com, w materiałach prasowych dotyczących projektu oraz w relacjach telewizyjnych, oraz ich rozpowszechnianie. 8. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu imprezy pod względem merytorycznym i czasowym, w tym także natychmiastowego zakończenia imprezy, w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. 9. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora. 10. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników powstałe w wyniku działań lub zaniechań podmiotów trzecich, na których działanie organizator nie ma wpływu. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną. 12. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.


 


 


 


NOTA PRAWNA:


 


Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) prezentowane podczas wykładów są własnością intelektualną autorów i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.


 


Uczestnictwo w zajęciach jest jednoczenie wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.


 


 


 


 


 

Odwiedzin: 4443577 | Ostatnia aktualizacja: 2024-06-12, 13:04  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.