Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 11 stycznia 2019

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski

Ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

Opis projektu

Szanowni Państwo!


11 stycznia 2019 roku Wydział Bio­lo­gii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego zaprasza serdecznie na VIII edycję ogólnopolskiego wydarzenia – Noc Bio­lo­gów 2019 – pod hasłem „Żywa energia”. Nadchodząca edycja będzie wyjątkowa, ponieważ otwiera edukacyjny weekend w Katowicach, połączony ze Śląskim Festiwalem Nauki: link
W 2019 roku Noc Bio­lo­gów objął patronatem honorowym Dyrektor Generalny 3. Śląskiego Festiwalu Nauki, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor do spraw kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego.


Noc Bio­lo­gów jest nie­pow­ta­rzal­ną oka­zją, dla na­szych Gości, do za­po­zna­nia się z pra­co­wni­ka­mi Wy­dzia­łu Biologii i Ochrony Środowiska, naszymi la­bo­ra­tor­ia­mi i ich wy­po­sa­że­niem, a tak­że z te­ma­ty­ką pro­wa­dzo­nych na Wy­dzia­le ba­dań naukowych. Program wzbogacony jest o interesujące zajęcia, przygotowane przez naszych Partnerów. Oferujemy szeroką gamę aktywności dla wszystkich zainteresowanych w każdym wieku – od wykładów poprzez laboratoria, warsztaty, pokazy, wystawy po konkursy i quizy. 


Przyjdź i zobacz jak wygląda życie naukowca!


 Wy­dział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego mie­ści się w dwóch bu­dyn­kach usy­tu­owa­nych w cen­trum Ka­to­wic. Pier­wszy z nich, rów­no­cze­śnie sie­dzi­ba władz dzie­kań­skich i dzie­ka­na­tu, znaj­du­je się przy uli­cy Ja­giel­loń­skiej 28, a dru­gi – przy ul. Ban­ko­wej 9. Przej­ście z jed­ne­go bu­dyn­ku do dru­gie­go zaj­mu­je mi­ni­mum 15 mi­nut (szyb­kim mar­szem). Dla­te­go oso­bom pla­nu­ją­cym od­wie­dze­nie obu miejsc su­ge­ru­je­my za­re­zer­wo­wa­nie so­bie na ten cel ok. 25 mi­nut.


Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć Nocy Biologów, przygotowanych przez pracowników istudentów naszego Wydziału oraz Partnerów wydarzenia.
Zostanie on opublikowany już wkrótce na stronie internetowej Wydziału: link oraz na ogólnopolskiej stronie Nocy Biologów: link 


 


Zapisy uczestników zostaną uruchomione 3 grudnia 2018, o godzinie 12:00.


 


Rezerwacja miejsc na zajęcia odbywa się tylko przez ogólnopolską stronę Nocy Biologów:

link

Uprzejmie pro­si­my, aby z jed­nej szko­ły do­ko­ny­wa­no re­zer­wa­cji na ma­ksy­mal­nie 3 za­ję­cia. Nie mo­gą to być te same za­ję­cia (np. pro­wa­dzo­ne przez jed­ne­go wy­kła­dow­cę, lub o tym samym temacie). W przy­pad­ku nie za­sto­so­wa­nia się do tego ograniczenia nadmiarowe rezerwacje (prze­kra­czające li­mit 3 zajęć) będą arbitralnie anu­lo­wane.

Serdecznie zapraszamy!

Odwiedzin: 2739511 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 15:58  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.