Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 14 stycznia 2022

Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

Opis projektu

Szanowni Państwo!


 


Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XI edycji „Nocy Biologów”, która przebiegać będzie pod hasłem przewodnim Różnorodność biologiczna – od genu do ekosystemu, co wpisuje się w rezolucję Parlamentu Europejskiego z dn. 6 czerwca 2021 na rzecz bioróżnorodności 2030.


Edycja ta na Uniwersytecie Śląskim będzie nietypowa,
ponieważ trwać będzie niemalże pół roku!


Rozpoczynamy 21 stycznia 2022 roku, o godzinie 15:30, w formule on–line – z trans­mi­sją na ży­wo za po­śred­nic­twem ka­na­łów Wy­dzia­łu Nauk Przy­rod­ni­czych Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go na YouTube: link oraz na Face­booku.


W ra­mach wy­da­rze­nia za­pro­si­my gości do udzia­łu w serii spot­kań nau­ko­wych, z nau­kow­ca­mi na­sze­go In­sty­tu­tu – w kon­wen­cji po­pu­lar­no­nau­ko­wych wy­kła­dów, war­szta­tów i dys­ku­sji oraz kon­kur­sów z atrak­cyj­nymi na­gro­da­mi dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Ini­cja­ty­wa ta ma umo­żli­wić szer­szej pub­licz­no­ści za­po­zna­nie się z aktu­al­nymi kon­cep­cja­mi i tren­da­mi ba­daw­czy­mi, na świa­to­wym po­zio­mie, pro­wa­dzo­ny­mi w IBBiOŚ, w spo­sób przy­stęp­ny dla sze­ro­kie­go gro­na od­bior­ców.


8 maja 2022 roku pla­nu­je­my spot­ka­nia nau­kowe w kon­wen­cji sta­cjo­nar­nej – w ra­mach No­cy Bio­lo­gów na bis!, wraz z to­wa­rzy­szą­cym wy­da­rze­niem, o mię­dzy­na­ro­do­wym za­się­gu, ja­kim jest Fa­sci­na­tion of Plants Day. Pod­czas te­go spot­ka­nia chcie­li­byś­my za­pro­sić uczest­ni­ków na pik­nik po­pu­lar­no­nau­kowy, po­łą­czo­ny z udzia­łem mło­dzie­ży w war­szta­tach i la­bo­ra­tor­iach w bu­dyn­kach kam­pu­su Wy­dzia­łu Nauk Przy­rod­ni­czych.


Czerwiec 2022 roku to uczta dla du­cha – czy­li wer­ni­saż ar­ty­stycz­nej fo­to­gra­fii w te­ma­cie bio­róż­no­rod­no­ści, któ­ry po­prze­dzą wy­sta­wy wpro­wa­dza­ją­ce z in­sta­la­cja­mi ar­ty­stycz­ny­mi – spot­kaj­my się na po­gra­ni­czu sztu­ki i nau­ki.
W ramach tego wy­da­rze­nia or­ga­ni­zu­je­my trzy kon­kur­sy:   • Nie zagrażam a przetwarzam

  • Moja wizja zrównoważonego rozwoju

  • NB 2022 po mojemu


 


Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na portalu Facebook: 
link
oraz na stronie Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
link


 


Serdecznie zapraszamy do udziału
w XI Ogólnopolskiej Nocy Biologów!


 

Odwiedzin: 3625254 | Ostatnia aktualizacja: 2022-01-16, 20:30  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.