Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 10 stycznia 2020

Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

Opis projektu

Szanowni Państwo!


Wydział Nauk Przy­rod­ni­czych już po raz dzie­wią­ty, uczest­ni­czy w ko­lej­nej edy­cji No­cy Bio­lo­gów, któ­ra od­bę­dzie się 10 sty­cz­nia 2020 ro­ku. Te­mat prze­wod­ni te­go­ro­cz­ne­go wy­da­rze­nia to Glo­bal­ne zmia­ny śro­do­wi­s­ka.


Proponowane przez nas za­ję­cia, wy­kła­dy, sta­no­wi­ska po­ka­zow­e i war­szta­ty or­ga­ni­zo­w­ane są w bu­dyn­kach In­sty­tu­tu Bio­logii, Bio­te­ch­no­lo­gii i Och­ro­ny Śro­do­wi­s­ka, Wy­dzia­łu Nauk Przy­rod­ni­czych, Uni­wer­sy­te­tu Ślą­s­kie­go w Ka­to­wi­cach przy ul. Ja­giel­loń­s­kiej 28 i Ban­ko­wej 9. Przej­ście z jed­ne­go z tych miejsc do dru­gie­go zaj­mu­je mi­ni­mum 15 mi­nut szyb­kim mar­szem.


Zachęcamy do za­po­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem za­jęć No­cy Bio­lo­gów (za­kład­ka Do po­bra­nia na stro­nie No­cy Bio­lo­gów), przy­go­to­wa­nych przez pra­co­wni­ków i stu­den­tów na­sze­go Wy­dzia­łu oraz Part­ne­rów wy­da­rze­nia. Za­pra­sza­my też do śle­dze­nia stro­ny na Face­booku, gdzie w naj­bliż­szym cza­sie in­for­mo­wać bę­dzie­my Pań­stwa o przy­go­to­wy­wa­nych atrak­cjach (facebook.com/events/422402585366178)


W tym roku za­pra­sza­my na wy­kład pt. Te­ch­no­lo­gie ko­s­micz­ne dla zdro­wia pla­ne­ty – czy­li al­ter­na­tyw­ne świa­ty dla Zie­mi w obli­czu zmian kli­ma­tycz­nych, któ­ry wy­gło­szą na­si goś­cie – dr Aga­ta Ko­ło­dziej­czykMa­teusz Ha­ra­sym­czuk.

Noc Bio­lo­gów jest nie­pow­ta­rzal­ną oka­zją, dla na­szych Go­ści, do za­po­zna­nia się z pra­co­w­ni­kami In­sty­tu­tu Bio­lo­gii, Bio­te­ch­no­lo­gii i Ochro­ny Śro­do­wi­ska, na­szy­mi la­bo­ra­tor­iami i ich wy­po­sa­że­niem, a tak­że z te­ma­ty­ką pro­wa­dzo­nych w In­sty­tu­cie ba­dań nau­ko­wych. Pro­gram wzbo­ga­co­ny jest o in­te­re­su­ją­ce za­ję­cia, przy­go­to­wa­ne przez na­szych Part­ne­rów. Ofe­ru­je­my sze­ro­ką ga­mę aktyw­no­ś­ci dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych w każ­dym wie­ku – od wy­kła­dów po­przez la­bo­ra­tor­ia, war­sz­ta­ty, po­ka­zy, wy­s­ta­wy po kon­kur­sy i qui­zy.


Przyjdź i zo­bacz jak wy­glą­da pra­ca nau­ko­wca!


 


Za­pi­sy uczest­ni­ków zo­sta­ną uru­cho­mio­ne
6 grud­nia 2019
o godzinie 12


 


Rezerwacja miejsc na zajęcia odbywa się tylko przez ogólnopolską stronę Nocy Biologów – w zakładce Zgłoszenia. 


Uprzejmie pro­si­my, aby z jed­nej szko­ły do­ko­ny­wa­no re­zer­wa­cji na ma­ksy­mal­nie 3 za­ję­cia. Nie mo­gą to być te same za­ję­cia (np. pro­wa­dzo­ne przez jed­ne­go wy­kła­dow­cę, lub o tym samym temacie). W przy­pad­ku nie za­sto­so­wa­nia się do tego ograniczenia nadmiarowe rezerwacje (prze­kra­czające li­mit 3 zajęć) będą arbitralnie anu­lo­wane.

Serdecznie zapraszamy!


Odwiedzin: 3180134 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 14:49  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.